Integritetspolicy

Vi på Onlineprylar värnar om din personliga integritet och strävar alltid efter en hög nivå av dataskydd. I denna integritetspolicy förklarar vi hur vi samlar in och använder din personliga information på Onlineprylar-marknaden. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan agera i samband med dem.

Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa och förstå vår integritetspolicy innan du använder våra tjänster. Om du har några frågor kan du alltid kontakta oss på info@webbyragruppen.se.

Vilken information samlar vi in om dig?
Vi samlar in de personuppgifter som du själv lämnar till oss, till exempel vid ett köp eller när du kontaktar oss. Nedan finner du mer information om vilka uppgifter vi samlar in och varför. Personuppgifter kan också hämtas från andra källor, såsom Skatteverket och Svea.

Varför behöver vi din personliga information?
1. För att du ska kunna genomföra köp på Onlineprylar
För att möjliggöra köp på Onlineprylar behöver vi information om dig, såsom kontaktuppgifter (namn, e-postadress, adress, telefonnummer) och köpinformation (produktinformation, betalningsinformation). Denna information krävs för att uppfylla avtalet om köp med dig och kommer att sparas i tre år från ditt senaste köp.

2. För att kunna hantera dina kundtjänstärenden
Vi behöver dina personuppgifter för att kunna assistera dig när du kontaktar vår kundtjänst. Denna information inkluderar kontaktuppgifter, köphistorik, kundtjänsthistorik och annan relevant information. Denna behandling sker för att tillgodose ditt och Onlineprylars berättigade intresse av att hantera dina frågor och eventuella klagomål. Informationen kommer att sparas i tre år från det att ditt kundtjänstärende avslutas.

3. För att skicka nyhetsbrev och erbjudanden
Dina personuppgifter behövs för att kunna skicka nyhetsbrev, erbjudanden och liknande via mail, post och app. Informationen inkluderar kontaktuppgifter, köphistorik och användarbeteende. Syftet är att tillgodose ditt och Onlineprylar berättigade intresse av att kontakta dig och marknadsföra våra tjänster. Denna information kommer att sparas i ett år från ditt senaste köp eller senaste interaktion med Onlineprylar.

4. För att kunna hantera ditt deltagande i tävlingar och event
Dina personuppgifter behövs för att kommunicera med dig, utse vinnare och förmedla eventuella vinster om du deltar i våra tävlingar och event. Informationen inkluderar kontaktuppgifter och uppgifter lämnade i tävlingsbidrag eller event. Syftet är att tillgodose ditt och Onlineprylars berättigade intresse av att hantera ditt deltagande i tävlingar och event. Informationen kommer att sparas under den tid tävlingen/eventet pågår.

5. För att utvärdera, utveckla och förbättra våra tjänster
Dina personuppgifter behövs för att göra våra tjänster mer användarvänliga, utveckla och förbättra vårt sortiment samt för att utvärdera och förbättra våra tjänster. Informationen inkluderar användarbeteende, feedback, köphistorik, lokaliseringsdata, tekniska data och kundtjänsthistorik. Denna behandling sker till största delen på aggregerad nivå med avidentifierade eller pseudonymiserade uppgifter, utan koppling till dig som individ. Personuppgifter som behandlas för detta ändamål kommer att sparas i tre år från ditt senaste köp eller senaste besök på hemsidan.

6. För att kunna fullgöra Onlineprylars rättsliga förpliktelser
Dina personuppgifter behövs för att uppfylla våra rättsliga förpliktelser enligt lagkrav, domslut eller myndighetsbeslut. Informationen inkluderar kontaktuppgifter, köphistorik och kundtjänsthistorik. Personuppgifterna kommer att sparas i enlighet med lagringskraven i relevanta lagar och i tre år från ditt senaste köp.

7. För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot Onlineprylar
Dina personuppgifter behövs för att förhindra och utreda eventuella bedrägerier, trakasserier eller andra åtgärder som är förbjudna enligt lag eller enligt Onlineprylars Allmänna villkor. Informationen inkluderar kontaktuppgifter, köphistorik, kundtjänsthistorik och användarbeteende. Personuppgifterna kommer att sparas i tre år från det att misstankar om missbruk eller brott uppkommer.

8. För att kunna hantera anmälningar om intrång i immateriella rättigheter
Om du gör en anmälan om misstänkt intrång i dina immateriella rättigheter kommer dina personuppgifter att behandlas för att utreda frågan. Informationen inkluderar kontaktuppgifter, personnummer (om du har enskild firma) och övriga personuppgifter som framgår av din anmälan. Personuppgifterna kommer att sparas i tre år från det att ditt ärende har avslutats.

Med vilka delar vi din personliga information?
1. Butiker på Onlineprylar
För att möjliggöra ditt köp delar vi information om dig med den butik som ska leverera varorna. Informationen inkluderar kontaktuppgifter och köpinformation. Butikerna agerar som personuppgiftsbiträden och behandlar uppgifterna för Onlineprylars räkning.

2. Andra personuppgiftsbiträden
För att erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som fungerar som personuppgiftsbiträden. Dessa företag behandlar informationen enligt våra instruktioner och har avtal med oss för att garantera säkerheten och efterlevnaden av våra krav.

3. Andra personuppgiftsansvariga
Vi delar även dina personuppgifter med andra som är självständigt personuppgiftsansvariga, såsom statliga myndigheter vid lagkrav eller misstanke om brott. Deras integritetspolicy och personuppgiftshantering gäller när dina uppgifter delas med dem.

Hur länge sparar vi din information?
Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än nödvändigt för respektive ändamål. Mer information om lagringsperioderna finns under respektive ändamål ovan.

Var behandlar vi dina personuppgifter?
Våra personuppgiftsbiträden och butiker finns både inom och utanför EU/EES. Oavsett plats säkerställer vi att din personliga information skyddas med lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder i linje med skyddsnivån inom EU/EES.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgängligheten av personuppgifter. Särskilda säkerhetsåtgärder har vidtagits för att skydda mot olovlig behandling, såsom obehörig tillgång, förlust, förstörelse eller skada. Endast personer som behöver behandla dina personuppgifter för att uppfylla angivna ändamål har tillgång till dem.

Vad är cookies och hur använder vi det?
Onlineprylar använder cookies, eller kakor, vilket är korta textfiler som skickas från vår webbserver och sparas av din webbläsare när du besöker Onlineprylar. Läs mer om cookies och vår användning av dem på vår webbplats.

Vad har du för rättigheter?
1. Rätt till rättelse och registerutdrag
Vi kommer att vidta nödvändiga åtgärder enligt lag för att hålla dina personuppgifter korrekta och uppdaterade. Du har rätt till rättelse av ofullständiga eller inkorrekta personuppgifter och att begära ett registerutdrag över de personuppgifter som vi behandlar.

2. Rätt att motsätta dig behandling
Om behandlingen av dina personuppgifter sker baserat på intresseavvägning och du anser att ditt integritetsintresse väger tyngre än vårt intresse, har du rätt att motsätta dig behandlingen. Om du gör det måste vi visa ett tvingande berättigat skäl för att fortsätta behandlingen.

3. Rätt till radering
Under vissa förutsättningar, såsom när du återkallar samtycke och det inte finns annan laglig grund för fortsatt behandling, har du rätt att begära radering av dina personuppgifter.

4. Rätt till behandlingsbegränsning
Du har rätt under vissa förutsättningar att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, exempelvis när vi utreder om du har rätt till radering.

5. Rätt till tillgång
Du har rätt att få bekräftelse på att dina personuppgifter behandlas och i så fall få tillgång till information om behandlingen.

6. Rätt till dataportabilitet
När behandlingen av dina personuppgifter sker automatiserat och med stöd av samtycke eller avtal, har du rätt att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat och allmänt använt maskinläsbart format.

7. Rättigheter i förhållande till automatiserat beslutsfattande
Du har rätt att inte vara föremål för helt automatiserat beslutsfattande om det har rättsliga följder eller väsentligt påverkar dig. Denna rätt gäller inte om automatiserat beslutsfattande är nödvändigt för att fullgöra ett avtal, tillåtet enligt lag eller baserat på ditt uttryckliga samtycke.

8. Klagomål till tillsynsmyndighet
Om du har frågor eller klagomål angående behandlingen av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss på Onlineprylar. Du har också rätt att lämna in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten eller annan dataskyddsmyndighet i det land där du befinner dig.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Webbyrågruppen Stockholm, org. nr. 969785-7796, Tärnslingan 11, SE-1480 40 Segersäng är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Om du har några frågor eller funderingar om behandlingen av dina personuppgifter, hör gärna av dig till oss på info@webbyragruppen.se.


© Copyright